KHÁI NIỆM CHUYÊN VIÊN VÀ CÁC TIÊU CHUẨN

0
36

Chuyên viên là ngạch công chức hành chính xếp cho người có trình độ chuyên môn  nghiệp vụ ở bậc đại học với nhiệm vụ giúp lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhà nước tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ.

Chuyên viên là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về một hoặc một số lĩnh vực khác trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vự hoặc địa phương.

Theo luật cán bộ, công chức thì chuyên viên Ngạch công chức hành chính xếp cho người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc đại học với nhiệm vụ giúp lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhà nước tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ.

Chuyên viên phải có trình độ đại học hoặc tương đương và viết một ngoại ngữ (trình độ A)

Là người chịu trách nhiệm làm “cánh tay phải” đắc lực cho các lãnh đạo cơ quan, tổ chức Nhà nước dưới vai trò thuộc tổ chức quản lý một lĩnh vự hoặc một vấn đề nghiệp vụ.

Chuyên viên không chỉ phải là người có trình độ chuyên môn đại học hoặc tương đương mà còn phải thông thạo một ngoại ngữ với trình độ A.

Chuyên viên được sử dụng trong các ngành nghề như: bác sỹ, kỹ sư, luật sư, kiến trức sư, hạ sĩ quan quân đội, y tá, kế toán, giáo dục, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, các nhân viên xã hội, các nghệ sĩ, chuyên gia thông tin, thủ tư và còn nhiều ngành nghề hơn nữa trong đơn vị hành chính nhà nước.

1. Các ngạch chuyên viên hiện nay

Ngạch chuyên viên là công chức chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống quản lý Nhà nước và quản lý sự nghiệp giúp việc cho lãnh đạo của đơn vị, tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ liên quan.

Hiện nay có 3 ngạch chuyên viên như sau:

– Chuyên viên cao cấp, mã ngạch là 01.001 hoăc tương đương

– Chuyên viên chính, mã ngạch là 01.002 hoặc tương đương

– Chuyên viên, mã ngạch là 01.003 hoặc tương đương

Ngạch chuyên viên có 09 bạc lương tỉnh từ người mới bắt đầu tham gia hưởng ngạch chuyên viên là 2,34 tăng dần theo thâm niên lên đến 4,98 và tùy theo năng lực, yêu cầu của đơn vị đề xuất tham gia cuộc thi nâng ngạch chuyên viên.

2. Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên

Nội dung tại Thông tư 11/2014/TT-BNV được ban hành bởi Bộ Nội Vụ ngày 09 tháng 10 năm 2014 thì tiêu chuẩn về ngạch chuyên viên được chia ra là các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức của chuyên viên

Tại Điều 4 Thông tư 11/2014/TT-BNV thì tiêu chuẩn về phẩm chất của đạo đức của ngạch chuyên viên có những nội dung sau:

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nâng cao tinh thần trung thành với Tổ quốc cùng với Hiến pháp Nhà nước.

– Giữ vững trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của một chuyên viên nói riêng và công chức nói chung theo nội dung đã được ban hành của pháp luật;không ngừng xây dựng, giữ vững kỷ luật bằng cách luôn tuân thủ pháp luật, kỷ cương hành chính của tổ chức.

– Nâng cao tinh thần tự giác và luôn làm tròn trách nhiệm của bản thân.

– Là người phải công tâm, khách quan, liêm khiết, chính trực và gương mẫu trong mọi quá trình thực hiện công vụ, phục vụ nhân dân theo đúng chuẩn mực.

– Sinh hoạt lành mạnh, thực hiện theo tiêu chí: cần – kiệm – liêm – chính và chí công vô tư.

– Không ngững nỗ lực học hỏi nâng cao tri thức và thường xuyên rèn luyện, nâng cao năng lực phẩm chất.

3. Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên viên.

Theo quy định Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV thì Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên viên gồm những nội dung:

3.1: Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

3.2: Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao, hiểu được những vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý, tổ chức khoa học quản lý.

3.3: Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được giao, có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu

3.4: Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý, có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm, có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

3.5: Am hiểu thực tiễn, kinh tế – xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao, nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước.

3.6: Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên thì phải có thời gian giữu ngach cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm. Trườn hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm.

Để trở thành chuyên viên thì phải đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ như đã nêu cụ thể ở trên để nắm được các quy định của pháp luật, hiểu rõ các mục tiêu về đối tượng quản lý, phương pháp nghiên cứu, tổng kết, đề xuất…

4.Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Ngoài việc đáp ứng được các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ thì còn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng theo quy đinh tại Khoản 3 điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 11/2014/TT-BNV thì tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chuyên viên gồm những nội dung sau:

-Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

-Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở  đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

-Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

5. Chuyên viên có những nhiệm vụ gì?

Theo quy định Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV thì chuyên viên có những nhiệm vụ sau đây:

*Xây dựng và đề xuất phương án về cơ chế quản lí  một phần hoặc toàn bộ lĩnh vực nghiệp vụ trên cơ sở những cơ chế đã có của cấp trên nhằm thể hiện sát với cơ sở, gồm các việc: xây dựng phương án kinh tế – xã hội, kế hoạch, quyết định cụ thể để triển khai công việc quản lí; xây dựng cơ chế, quy định cụ thể của từng nội dung quản lí theo quy định hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên phù hợp vớ tình hình thực tế.

*Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để các quyết định trên được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

*Tổ chức xây dựng nề nếp quản lí nhằm đảm bảo việc quản lí chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc quản lí thống nhất nghiệp vụ của ngành.

*Chủ động tổ chức, phối hợp với công chức, đơn vị liên quan và hướng dẫn, giúp đỡ công chức nghiệp vụ cấp dưới trong việc triển khai công việc, tham gia đúng trách nhiệm với công việc liên đới.

*Tập hợp ý kiến phản ánh của nhân dân về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được giao theo dõi để nghiên cứu đề xuất cấp trên. Trực tiếp thực thi thừa hành công vụ, nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

6. Để dự thi nâng ngạch chuyên vien chính cần phải có những văn bằng chứng chỉ sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Cần hỗ trợ thông tin A/C vui lòng liên hệ: 

    Thúy Hằng: 0972 291 333

  Trụ sở chính: 451 Hoàng Quốc Việt, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc từ Liêm, HN

         Chi nhánh: Hải phòng, Hồ Chí Minh, Đà nẵng….

  Email: nguyenhang@giaoducvietnam.edu.vn

 Web: https://quanlynhanuoc.ketoanquocgia.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here